Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2014

3633 84eb 390
Reposted byadamniegadamajmagalivefreepikkumyy
2866 a352 390
Reposted byhidenFly hidenFly

February 14 2014

3411 498b 390
Reposted fromagathaa agathaa viariseme riseme
0631 081a 390
Reposted fromdeviate deviate viariseme riseme
Reposted fromapatia apatia viariseme riseme
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viariseme riseme

January 30 2014

darlingbennyQuelle:

*synchronously being friends*

January 18 2014

5922 c4c9 390
będzie moim mężem, będzie... : C
Reposted bybyMBcreativitygaf
5901 b2d8 390
Reposted bydespond despond
5896 7923 390
Reposted byTopielicamissingyoumaliwiaPandaAttack
5849 4a6b 390
Reposted byTopielicadespondcolorful931zapominanie
5848 3658 390
Reposted bycolorful931zapominanieupswing
5822 5456 390
Reposted byrisemenadziejenadaremne
5720 245c 390
Reposted byladybird93despondohhhcupthecrapconfession
5659 57ac 390
Reposted byauratemysurbyMBcreativity

December 29 2013

Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną.

— Joseph Joubert
Reposted fromcarre carre viariseme riseme

December 04 2013

"Matematyka
kiedy byłem 
nieparzysty 
liczyłem 
tylko na siebie 
otaczały mnie 
same niewiadome 
i wzory 
do naśladowania 
mnożyły się kłopoty 
a dzielić ich 
nie było z kim 
bywałem głupcem 
do kwadratu 
a później 
odejmowałem sobie 
od ust 
myśląc tylko 
o procentach 
budziłem się wtedy 
poza nawiasem 
społeczeństwa 
i tak 
dodawałem 
dzień do dnia 
noc do nocy 
kiedy byłem 
nieparzysty 
daleko mi było 
do potęgi 
...
(wszystko 
stało się prostsze 
odkąd jestem 
podzielny 
przez 
dwa)"
Reposted byspadamzdachuriseme

November 27 2013

Amelii wolno żyć marzeniami i zamykać się w sobie. Każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie życia.

September 13 2013

Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted byuslyszlobuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl